Regulament

BETHEL ROMANIAN CHURCH OF GOD GALLATIN, TENNESSEE

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

 

 

 

Decembrie 2014

 

BETHEL ROMANIAN CHURCH OF GOD

REGULAMENTUL BISERICII LOCALE

 

Secțiunea I – Numele și Misiunea bisericii

Art. 1 – Bethel Romanian Church of God (de aici încolo Bethel RCOG) cu reședința actuală la 585 Harris Ln, Gallatin, TN 37066, USA, s-a constituit ca biserică penticostală prin asocierea liber consimțită a membrilor săi. Această biserică este o organizaţie religioasă non-profit și funcţionează ca persoană juridică în conformitate cu legislația Statelor Unite şi a Statului Tennessee. Biserica Bethel RCOG funcționează pe baza Mărturisirii de credință, a Angajamentelor morale (Practical Committments) și a prezentului Regulament.

 Art. 2 – Misiunea bisericii Bethel RCOG este aceea de a-L proslăvi pe Dumnezeu, de a asigura creșterea spirituală a membrilor ei și de a propovădui în Duhul și puterea Cincizecimii Evanghelia mântuirii prin credința în Domnul Isus Hristos, atât în cadrul serviciilor divine cât și prin mărturia pe care o avem, prin fapte și cuvinte, în mod individual sau colectiv, în lume (Rom. 1:16-17).

Secțiunea II – Afilierea organizațională a bisericii

Art. 3 – Biserica Bethel RCOG este afiliată cu organizația Church of God International cu sediul în Cleveland, Tennessee.

Art. 4 – În baza afilierii la organizația penticostală Church of God, biserica Bethel RCOG este parte a structurii cunoscută ca Romanian Territory Office.

Art. 5 – În baza aceleiași afilieri, prezentul regulament respectă, eventual completează, prevederile regulamentului Church of God Bylaws și ale Supplement to the Minutes of the Church of God General Assembly.

Secțiunea III - Calitatea de membru

 1. A.      Dobândirea și pierderea calității de membru

Art. 6 – Calitatea de membru al bisericii Bethel RCOG se dobândește de către persoana care:

a)      S-a întors la Dumnezeu cu pocăință și credință, făcând dovada nașterii din nou;

b)      L-a mărturisit pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor în apa botezului, fiind botezată în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt;

c)       Acceptă mărturisirea de credință a Bisericii Bethel RCOG și prezentul regulament, care îi vor fi puse la dispoziție odată cu cererea de membru;

d)      Solicită înscrierea în evidențele bisericii.

Art. 7 –Botezul în apă se administrează acelor persoane care fac dovada nașterii din nou și care completează o cerere în sensul acesta. În perioada premergătoare botezului, ele vor urma un curs de cateheză în cadrul căruia vor asimila adevărurile de bază ale vieții de credință.

Art. 8 – Calitatea de membru se poate obține și prin transfer. În cazul în care un membru al altei biserici solicită transferul la Bethel RCOG, el/ea poate obține calitatea de membru prin completarea unei cereri și a aprobării acesteia de către pastorul bisericii împreună cu comitetul. Pentru aprobarea transferului, conducerea Bisericii Bethel RCOG va obține o caracterizare de la ultima biserică în care persoana respectivă a fost membru, caracterizare ce va fi semnată de pastorul și secretarul acelei biserici. De asemenea, persoana care dorește să fie membru trebuie să fi îndeplinit condițiile a)-d) de la art. 6.

Art. 9 – Calitatea de membru este personală așa încât înscrierea ca membru a capului familiei nu conferă calitate de membru întregii familii.Fiecare persoană botezată din familie va depune o cerere de membru. Copiii nebotezați ai familiei vor fi menționați pe cererea părinților și devin membri aparținători.

Art. 10 – Un credincios nu poate fi în același timp membru în mai multe biserici.

Art. 11 – Noțiunea de membru asociat nu există în Biserica Bethel RCOG. O persoană ori este membru ori nu este.

Art. 12 -  Persoanele ale căror cerere de membru a fost aprobată sunt prezentate în mod oficial ca membri ai Bisericii Bethel RCOG, într-un serviciu religios de duminică.

Art. 13 – Calitatea de membru al bisericii încetează prin retragere, radiere, transfer, excludere sau deces. Retragerea ca membru trebuie să fie comunicată conducerii bisericii în scris. Membrii care lipsesc din părtășia bisericii mai mult de 1 an fără motiv întemeiat sunt radiați din registrul de membri, în urma unei analize și decizii ale comitetului, pierzându-și calitatea de membri. Persoanele ale căror calitate de membru a încetat prin retragere, radiere, transfer, excludere sau deces nu au niciun drept asupra bunurilor și valorilor aduse sub orice titlu în patrimoniul bisericii și nici urmașii lor. Radierea  membrilor se va comunica in scris persoanelor in cauza. Redobândirea calității de membru al celui radiat din registrul de membrii se va face la cererea acestuia prin completarea unei noi cereri de membru și analizată conform art. 6.

 1. B.      Drepturile și obligațiile membrilor

Art. 14 – Drepturile membrilor bisericii locale sunt:

a)      să participe la slujbele bisericii;

b)      să participe la adunările generale ale bisericii;

c)       Să fie aleși în diferite slujbe spirituale sau administrative, potrivit chemării lui Dumnezeu și în funcție de calitățile spirituale și capacitățile intelectuale;

d)      să li se oficieze actele de cult pe care le solicită. Solicitarea oficierii căsătoriei între persoane de același sex este nebiblică și, în consecință, nu va fi onorată.

e)      să beneficieze de asistență spirituală din partea bisericii;

f)       să primească la cerere adeverința de membru și caracterizarea în vederea transferului la o altă biserică.Acestea vor fi  eliberate în termen de două săptămâni de la solicitarea în scris a transferului.

Art. 15 – Îndatoririle membrilor bisericii locale sunt:

a)      Să subscrie la mărturisirea de credință a bisericii locale;

b)      Să trăiască în spiritul învățăturilor Sfintelor Scripturi și în conformitate cu angajamentele morale (în Engl., Practical Commitments) asumate de Biserica Bethel RCOG;

c)       Să frecventeze cu regularitate serviciile divine ale bisericii locale unde este membru și să își aducă contribuția la bunul mers al lucrării acesteia, în funcție de darul pe care îl are de la Dumnezeu;

d)      Să trăiască în armonie cu toți membri bisericii locale și să dovedească respect pentru slujitorii bisericii;

e)      Să respecte prevederile prezentului regulament și să se supună hotărârilor adunării generale și ale conducerii bisericii locale;

f)       Să contribuie cu regularitate la susținerea financiară a bisericii prin zeciuieli și donații, potrivit învățăturii Sfintelor Scripturi și nevoilor lucrării lui Dumnezeu.

 

 1. C.      Disciplina membrilor: Reguli și proceduri

Art. 16 – Prin cererea de membru pe care o completează, fiecare membru al bisericii își exprimă adeziune la mărturisirea de credință a bisericii locale, la valorile morale însușite prin Practical Commitments și supunerea față de autoritatea bisericii, prin respectul față de slujitorii și regulamentul acesteia.

Art. 17 – Încălcarea principiilor morale adoptate de biserică (Practical Commitments), abaterea de la mărturisirea de credință a bisericii locale, tulburarea repetată a armoniei bisericii și nesupunerea  față de autoritatea bisericii sunt cauze care conduc la actul disciplinei bisericești. La nivel local, disciplina bisericească se exercită de conducerea bisericii, sub îndrumarea pastorului, cu următoarele scopuri:

a)      pentru a păstra sănătatea morală și spirituală a bisericii;

b)      pentru a păstra unitatea și armonia în cadrul bisericii;

c)       pentru a îndemna la pocăință și a-l recupera pe cel căzut;

d)      pentru a păstra neștirbită mărturia bisericii în fața lumii.

Art. 18 – Disciplinarea în biserica locală se face în funcție de gravitatea abaterilor comise și poate lua următoarele forme:

a)      mustrare personală, oral sau în scris, de către pastor, în fața comitetului bisericii sau a consiliului pastoral;

b)      suspendarea unor drepturi pe o perioadă determinată:  dreptul de a sluji în biserică, dreptul de a participa la Cina Domnului, dreptul de a participa la adunările generale ale bisericii, etc;

c)       suspendarea tuturor drepturilor de membru pe o perioadă determinată, după care comitetul va reanaliza situația și va da o rezoluție.

d)      excomunicarea; excomunicarea poate fi însoțită, după caz, de interdicția accesului persoanei excluse pe proprietatea bisericii locale (în Engl., restraining order).

Sancțiunile a), b) și c) sunt hotărâte de pastor/comitet iar cele de la d) de către adunarea generală.

 

Art. 19 – Aplicarea formei extreme de disciplinare, excomunicarea, se face pentru următoarele abateri:

a)      căderea în păcate grave și trăirea în păcat;

b)      trăirea nedemnă din punct de vedere moral, trăire care aduce prejudicii grave bisericii și lucrării lui Dumnezeu;

c)       răspândirea de învățături și practici contrare adevărului biblic asumat de Biserica Bethel RCOG;

d)      subminarea cu premeditare a unității și autorității bisericii prin producerea de dezbinări sau prin răspândirea de zvonuri care pot duce la aceasta;

Art. 20 – Procedurile de disciplinare și excomunicare trebuie să respecte prevederile S38. V, Procedure in Dealing with Member, din ultima versiune a documentului Minutes of the Church of God General Assembly.

Art. 21 – Membrul disciplinat sau excomunicat are dreptul de a face contestație în scris la măsurile luate, adresându-se forului imediat superior celui care a decis sancțiunea în ordinea: pastor/comitet, adunarea generală, Romanian Territory Office. Procedura după care poate contesta o măsură disciplinară este stabilită în S38. VI, Right to Appeal, din ultima versiune a documentului Minutes of the Church of God General Assembly.

Art. 22 – Un membru excomunicat  într-o altă biserică nu poate fi primit ca membru în Biserica Bethel RCOG decât în urma unei analize atente a cauzelor care au dus la excomunicare și a consultării cu conducerea bisericii care l-a excomunicat. În cazul în care această biserică nu mai există, va fi consultată conducerea organizației de care a aparținut biserica respectivă.

 Art. 23 – Repunerea în drepturi a membrului sancționat cât și reprimirea ca membru a celui excomunicat se face de către forul care a aplicat sancțiunea, atunci când persoana în cauză:

a)      se căiește din toată inima de abaterile sale; și

b)      face dovada că viața lui s-a îndreptat; și

c)       se supune autorității bisericii, autoritate exercitată prin conducerea acesteia.

Repunerea în drepturi și reprimirea ca membru se va comunica în scris persoanei în cauză.

Art. 24 – Orice măsură disciplinară sau repunere în drepturi (respectiv, reprimire) va fi documentată prin procese verbale și corespondență cu persoana în cauză. O copie a oricărei corespondențe cu membrul sancționat se păstrează în original sau în copie, după caz, în arhiva bisericii.

 

Secțiunea IV – Conducerea și Organizarea Bisericii Bethel RCOG

 1. A.      Adunarea Generală a bisericii

Art. 25 – Totalitatea membrilor cu drepturi depline ai bisericii locale, adunați pentru a lua diverse decizii privitoare la viața bisericii, formează adunarea generală a acesteia.

Art. 26 – Adunarea generală a bisericii poate fi ordinară, extraordinară și electivă. Adunarea generală ordinară se întrunește de regulă în primele două luni ale anului, iar cea extraordinară și electivă ori de câte ori este nevoie. Adunarea Generală a bisericii se convoacă şi este prezidată de pastorul coordonator, iar în lipsa acestuia de către un alt slujitor ordinat, pastor asistent sau prezbiter, delegat de pastorul coordonator. Adunarea Generală poate fi convocată de conducerea interimară a bisericii, după caz.

Art. 27 – Întrunirea adunării generale a bisericii se convoacă cu cel puțin două săptămâni înainte, în scris printr-un anunț la avizierul bisericii  și verbal la ambele programe de duminică.  În situaţii deosebite, ca urmare a sesizării scrise, motivate şi semnate de majoritatea membrilor Comitetului sau cel puţin de o treime din numărul membrilor bisericii, persoana în drept conform art. 26 convoacă o Adunare Generală extraordinară a bisericii, cu anunţarea în scris și verbal la două programe consecutive, cu cel puţin o săptămână înainte. Datorită naturii speciale a acestei întruniri, la această Adunare Generală este invitat, tot cu o săptămână în avans, cel puțin unul din membrii forului imediat superior, COG Romanian Territory Office. Adunarea Generală, în acest caz, va fi prezidată de unul dintre membrii Bordului RTO care participă la întrunire.

Art. 28 – Adunarea generală este statutară dacă la întrunire participă cel puțin 50% din numărul total de membri cu drepturi depline. În cazul în care procentul de 50% nu este atins, adunarea se reprogramează peste cel puțin două săptămâni, dată la care adunarea este statutară indiferent de procentajul de prezență. Fiind statutară, ea poate îndeplini oricare dintre atribuțiile sale, indiferent dacă acestea implică sau nu votul.

Art. 29 – Adunarea generală a bisericii are următoarele atribuții:

a)      alege păstorul bisericii;

b)      alege comitetul bisericii la expirarea mandatului acestuia sau când situația impune acest lucru;

c)       alege prezbiterii și diaconii bisericii (în sistemul organizației Church of God, ordained ministers și exhorters);

d)      aprobă execuția bugetară și descărcarea de gestiune a comitetului bisericii pe anul precedent, precum și bugetul bisericii pe anul în curs;

e)      aprobă cumpărarea și vânzarea de bunuri mobile și imobile cu valoare bănească semnificativă, precum și alte investiții necesare bunei desfășurări a activității bisericii;

f)       aprobă prezentul regulament și orice modificare a acestuia, precum și rezoluții și luări de poziții cu privire la anumite tendințe și practici sociale care afectează biserica și relația acesteia cu societatea.

g)      Hotărăște prin vot secret sancțiunea de excomunicare a unui membru.

Art. 30 – Au drept de vot în cadrul Adunărilor generale ale bisericii numai membrii prezenți cu drepturi depline care au împlinit vârsta de 18 ani. Votarea prin reprezentare sau prin corespondență nu este permisă. Deciziile Adunării generale se iau, după caz, prin vot deschis sau secret.  De regulă, deciziile trec dacă îndeplinesc 50% +1 din numărul total de voturi valabil exprimate, excepție făcând acele situații în care se cere în mod express întrunirea a 2/3 din numărul total de voturi valabil exprimate.

 1. B.      Pastorul coordonator al Bisericii

Art. 31 – Biserica Bethel RCOG este condusă de pastorul ales de Adunarea generală a bisericii. Investirea în slujire se face de către Biserică, în colaborare cu Church of God Romanian Territory Office. Dacă printre membrii bisericii sunt și alți pastori, pastorul propriu-zis al bisericii este cunoscut ca pastor coordonator sau pastor senior (senior pastor or lead pastor).

Art. 32 – Pastorul coordonator are următoarele atribuții:

a)      predicarea Evangheliei și transmiterea învățăturii Sfintelor Scripturi;

b)      pregătirea și îndrumarea celorlalți slujitori ai bisericii;

c)       organizarea și îndrumarea activităților spirituale și administrative ale bisericii;

d)      păstorirea membrilor bisericii;

e)      coordonarea serviciilor divine la care este prezent și delegarea acestei responsabilități unuia dintre membrii Consiliului Pastoral atunci când este în deplasare;

f)       prezidarea întrunirilor de comitet;

g)      prezentarea la începutul fiecărui an a unui raport de activitate pentru anul care s-a încheiat și a viziunii bisericii pentru anul în curs;

h)      coordonarea activității membrilor comitetului și a tuturor departamentelor bisericii;

i)        oficierea actelor de cult, singur sau împreună cu ceilalți slujitori ordinați, după caz.

Art. 33 – Pastorul coordonator este ajutat în activitatea sa de Colegiul pastoral și de Comitetul bisericii, structuri alese tot de către Adunarea generală.

 

 1. C.      Comitetul Bisericii

Art. 34Comitetul bisericii locale se compune din 9 frați, după cum urmează:

a)      pastor;

b)      secretar;

c)       casier;

d)      administrator;

e)      coordonatorul  Departamentului de educație creștină (este necesar ca poziția să fie ocupată de un slujitor ordinat);

f)       coordonatorul  Departamentului de ajutorare;

g)      coordonatorul  Departamentului de misiune;

h)      coordonatorul  Departamentului de tineret;

i)        coordonatorul  Departamentului de muzică.

Pastorul coordonator este din oficiu membru în Comitet și coordonează activitatea întregului comitet. Pozițiile b)-i) sunt  eligibile și se ocupă prin votul Adunării Generale. Pentru responsabilitatea de verificare a exercițiului financiar vor fi desemnați doi cenzori (auditors) dintre membrii comitetului.

Art. 35 – Atribuțiile fiecărei responsabilități din comitet sunt după cum urmează:

a)      Pastorul senior coordonează activitatea întregului comitet. În lipsa pastorului, acesta delegă anumite competențe unui membru al Colegiului Pastoral, după cum găsește de cuviință. Atribuțiile slujirii pastorale sunt evidențiate mai sus, la art. 32.

b)      Secretarul bisericii are următoarele responsabilități:

1)      Păstrează o evidență clară a membrilor bisericii, operând cu promptitudine schimbările care survin. Pentru fiecare familie va fi întocmit un dosar în care se operează orice modificare privind componența familiei și situații speciale ale membrilor acesteia;

2)       Întocmește și păstrează procesele verbale ale ședințelor de comitet și ale întrunirilor Adunării generale. Cu aprobarea comitetului poate înregistra audio întâlnirile comitetului;

3)       Eliberează membrilor și primește de la aceștia formulare tipizate (cereri ) și adeverințe care atestă calitatea de membru. Împreună cu cererea de membru înmânează și pachetul informativ conținând mărturisirea de credință, regulamentul și angajamentele morale asumate de biserică;

4)      Eliberează membrilor certificate care atestă oficierea diverselor acte de cult (botez, căsătorie, binecuvântare de copii, etc.) sau recunoașterea unor merite și le semnează împreună cu pastorul coordonator;

5)      Păstrează în seiful bisericii documentele legale și de patrimoniu ale bisericii;

6)      Păstrează custodia sigiliului bisericii și răspunde de folosirea acestuia;

7)      Pregătește raportul anual pentru Adunarea generală a bisericii, pe care-l va înainta Comitetului cu cel puțin două săptămâni înainte de data acesteia;

8)      Comunică în scris sancțiunile și/sau deciziile referitoare la calitatea de membru.

c)       Casierul bisericii răspunde de înregistrarea şi evidenţa activităţilor financiare ale comunităţii. El are următoarele responsabilități:

1)      Încasează, înregistrează şi depozitează toate donaţiile comunităţii în conturi specifice (fond general, ajutorări, misiune, departamente, construcție, renovări, economii, etc.) și menţine la zi evidenţa bancară;

2)      Eliberează, la cerere, chitanţe individuale pentru orice fel de încasare pe care o face, iar după încheierea anului, eliberează membrilor, chitanțele cu toate donațiile anuale, conform evidenței financiare;

3)      Înregistrează toate facturile (invoices), cecurile sau chitanțele care intră sau ies din casieria bisericii și controlează cel puțin bianual evidența financiară a bisericii împreună cu cenzorii;

4)      Înregistrează şi semnează împreună cu cel puțin un alt membru din Comitetului Bisericii (cenzor), toate donaţiile sau colectele speciale dăruite unor musafiri care au slujit în biserică sau misiuni care au solicitat un anumit ajutor;

5)      Efectuează la timp plățile lunare curente (utilități, asigurări, salarii, etc.) și plățile ocazionale;

6)      Verifică semestrial evidența contribuției financiare a tuturor membrilor bisericii şi comunică individual (verbal sau în scris) cu cei care nu se achită de această îndatorire. La cererea pastorului coordonator, îi prezintă acestuia contribuțiile individuale ale membrilor către biserică;

7)      Pregăteşte şi prezintă Comitetului Bisericii un raport al exercițiului financiar pe luna precedentă, cuprinzând totalul intrărilor din colecte sau donații și toate cheltuielile lunare pe categorii, și afișează la avizierul bisericii un sumar al acestuia, pentru informarea membrilor;

8)      Analizează cheltuielile anuale ale bisericii și prezintă Comitetului Bisericii, spre aprobare, proiectul de buget necesar pentru următorul an fiscal. Informează fiecare departament cu privire la bugetul de cheltuieli existent și propune surse de finanțare;

9)      Pregăteşte și prezintă la Adunarea Generală a membrilor Bisericii un raport anual cu privire la exercițiului financiar pe anul care s-a scurs;

10)   Îndeplineşte alte responsabilităţi după cum sunt cerute de către pastor şi Comitetul Bisericii.

d)      Administratorul bisericii are responsabilitatea administrării, supravegherii și întreținerii proprietăților și imobilelor bisericii. Responsabilitățile lui sunt următoarele:

1)      Colaborează cu Comitetul şi cu membrii bisericii pentru realizarea proiectelor bisericii;

2)      Întocmește, administrează şi păstrează inventarul tuturor bunurilor mobile și imobile ale bisericii;

3)      Asistă operaţiunile legale şi de business legate de patrimoniul bisericii, urmăreşte anual programul de asigurări şi face orice recomandări necesare în acest domeniu;

4)      Avizează şi comandă literatura, rechizitele de birou sau necesarul de material pentru nevoile curente ale bisericii;

5)      Asistă comitetul în găsirea soluțiilor optime în caz de construcție, extindere, renovare, reparații și întreținere a mijloacelor fixe și mobile și reprezintă biserica în relație cu arhitecții, contractorii, vendorii, etc. implicați în aceste acțiuni.

6)      Coordonează toate acțiunile de construcții, renovare și întreținere ale patrimoniului bisericii cât și acele evenimente care presupun operațiuni de aprovizionare;

7)      Lucrează împreună cu Comitetul Bisericii la întocmirea bugetului anual de întreţinere şi dotare a comunităţii;

8)      Pregăteşte un raport bianual de activitate (Februarie / Iulie) pe care îl prezintă Comitetului Bisericii și prezintă în cadrul Adunării Generale Anuale un raport anual;

9)      Supraveghează activitatea de curățenie și întreținere a patrimoniului bisericii și coordonează organizarea de evenimente;

10)   Îndeplineşte alte responsabilităţi trasate de pastor sau Comitetul Bisericii.

e)      Coordonatorul  Departamentului de educație creștină supraveghează întreaga activitate de educație creștină a bisericii. Acesta are următoarele responsabilități:

1)      Supraveghează și asistă activitatea Școlii Duminicale în ce privește resursele umane de care dispune, curriculum, baza materială, activitățile și proiectele acestui departament (fundraising, VBS, Friendship Day, visiting, etc);

2)      Participă împreună cu coordonatorul Școlii Duminicale la întrunirile de planificare și la sesiunile de evaluare ale departamentului;

3)      Asistă pe coordonatorul Școlii Duminicale la recrutarea noilor voluntari și participă la sesiunile de training a celor care slujesc în acest departament;

4)      Asistă pe coordonatorul Școlii Duminicale în soluționarea cazurilor de indisciplină create de copii sau de învățătoare /învățători;

5)      Comunică pastorului sau Comitetului bisericii, după caz, orice nevoie specială sau disfuncționalitate a departamentului de Școală Duminicală;

6)      Asigură instruirea catehetică a candidaților la botez;

7)      Colaborează cu pastorul și Coordonatorul Departamentului de tineret în vederea organizării și funcționării unui subdepartament de ucenicizare și studiu biblic;

8)      Colaborează cu coordonatorul Departamentului de Muzică în vederea pregătirii unor evenimente speciale.

f)       Coordonatorul  Departamentului de ajutorare coordonează activitatea de ajutorare a celor nevoiași. Responsabilitățile acestuia sunt:

1)      Primește solicitările de asistență financiară din partea unor persoane sau biserici și se interesează de situația materială a familiilor nevoiașe din Biserica Bethel RCOG;

2)      Face investigațiile de rigoare pentru fundamentarea cererilor de asistență financiară, contactându-i pe solicitanți dar și pe pastorii bisericilor unde aceștia sunt membri;

3)      Comunică Comitetului cererile de asistență financiară din afara bisericii sau situațiile speciale ale membrilor Bisericii Bethel RCOG, propunând sau nu ajutorarea acestora;

4)      În colaborare cu coordonatorul Școlii Duminicale, supraveghează proiectele de fundraising și ajutorare ale acestui departament;

5)      În caz de deces a unui membru din biserică, se ocupă de trimiterea unui aranjament floral din partea bisericii familiei îndoliate, se interesează de posibilitățile financiare ale familiei și, la nevoie, îi asistă pe membrii acesteia în organizarea înmormântării. După înmormântare, se interesează periodic de situația financiară a familiei și comunică orice nevoie Comitetului bisericii.

6)      Îl asistă pe casierul bisericii în colectarea fondurilor bănești și colaborează cu acesta în vederea finalizării în condiții optime a fiecărui proiect de ajutorare. Se ocupă de transferarea fondurilor, respectiv de expedierea bunurilor materiale, către beneficiarii acțiunilor de ajutorare.

g)      Coordonatorul  Departamentului de misiune coordonează atât misiunea locală a bisericii cât și misiunea transculturală. El are următoarele responsabilități:

1)      Identifică oportunități de outreach pe o rază de 50 mile față de locația bisericii, atât în comunitatea de români cât și printre americani;

2)      Întocmește un plan de lucru pentru fiecare acțiune de outreach, care să cuprindă necesarul de resurse umane și bugetul necesar pentru desfășurarea lui și le supune aprobării Comitetului;

3)      Organizează și coordonează aceste acțiuni în colaborare cu Departamentul de Tineret și Departamentul de Muzică;

4)      Identifică oportunități de misiune transculturală, pe termen scurt și mediu, și face propuneri Comitetului pentru implicarea bisericii în acțiuni sociale și evanghelistice;

5)      Identifică nevoi urgente pe câmpul de misiune și solicită Comitetului implicarea bisericii în satisfacerea acestor nevoi în colaborare cu Departamentul de ajutorare;

6)      Recrutează potențiali misionari, pe termen scurt, pentru îndeplinirea acestor acțiuni sociale și evanghelistice;

7)      Menține legătura cu misionarii susținuți de biserica locală;

8)      Răspunde de publicizarea rezultatelor acțiunilor de outreach și misiune externă, atât prin prezentări publice cât și prin postări la avizierul bisericii;

9)      Antrenează biserica în susținerea prin rugăciune și prin strângere de fonduri a proiectelor de outreach și de misiune asumate.

10)   Colaborează cu pastorul și casierul bisericii pentru adunarea de fonduri necesare activității de outreach și misiunii transculturale a bisericii;

11)   Informează regulat biserica, în cadrul serviciilor de duminica, în legătură cu situații speciale cu care se confruntă Biserica Domnului din zonele în care aceasta este persecutată și solicită rugăciuni în acest sens;

12)   Organizează  împreună cu păstorul „Duminica misiunii” și solicită Comitetului fonduri pentru finanțarea acestui eveniment.

h)      Coordonatorul  Departamentului de tineret are următoarele responsabilități:

1)      Indrumă, organizează, supraveghează activitatea tinerilor în cadrul serilor de tineret de peste săptămână;

2)      Programează și coordonează serile de tineret lunare în cadrul slujbei duminicale;

3)      Colaborează cu păstorul privind invitarea de musafiri la întâlnirile de tineret;

4)      Conduce grupe de studiu biblic/ucenicizare și prezintă mesaje pentru tineri, urmărind dezvoltarea spirituală a tinerilor și implicarea lor în slujire;

5)      Se implică în identificare tinerilor care au chemarea de a predica Evanghelia și îi promovează prin implicarea acestora la serile de tineret;

6)      Organizează periodic împreună cu echipa de lideri diverse activități de evanghelizare și cu caracter social, tabere, conferințe, vizite la alte biserici și misiuni;

7)      Sub îndrumarea păstorului se ocupa de consilierea tinerilor, îndrumarea lor pe Calea Domnului și de recuperarea celor pierduți;

8)      Informează păstorul și conducerea bisericii despre toate activitățile programate, problemele apărute și pregătește un scurt raport de activitate pentru fiecare ședință de comitet;

9)      Urmărește ducerea la îndeplinire a viziunii bisericii locale privind lucrarea cu tinerii și implicarea lor în diverse formații, departamente și activități ale bisericii.

i)        Coordonatorul  Departamentului de muzică are următoarele responsabilități:

1)      Organizează, coordonează și supraveghează întreaga activitate muzicală a bisericii;

2)      Face programarea persoanelor/grupurilor care conduc biserica în închinarea prin cântare;

3)      Asigură slujirea neîntreruptă a formațiilor de cor și orchestră printr-o planificare riguroasă a repetițiilor și a slujirii acestor formații. Verifică ritmicitatea repetițiilor și ia măsuri să nu existe sincope în activitatea acestor formații.

4)      Răspunde de întocmirea unui repertoriu muzical de calitate care să se încadreze în genul muzicii bisericești;

5)      Răspunde de compoziția instrumentală a orchestrei și de achiziționarea de instrumente, in colaborare cu comitetul bisericii.

6)      Se asigură că poziția de pianist/keyboard player este ocupată pe termen mediu și lung;

7)      Organizează workshops, conferințe și tabere pentru instruirea echipelor de închinare sau asigură participarea acestora la evenimente similare organizate de alții.

8)      Organizează evenimente speciale (de ex., Christmas Concert) și misiuni ale formațiilor muzicale în alte biserici.

9)      Coordonează activitatea de fundraising pentru Departamentul de muzică.

10)   Atunci când nevoia o cere, recrutează împreună cu comitetul bisericii noi dirijori pentru formații, iar împreună cu dirijorii de cor și orchestră selectează noi membri pentru aceste formații.

11)   Comunică Comitetului bisericii orice nevoie sau disfuncționalitate care survine în activitatea Departamentului de muzică.

Art. 36 – Comitetul bisericii are următoarele responsabilități:

a)      conduce operativ activitatea bisericii sub coordonarea pastorului, pe tot timpul mandatului încredințat;

b)      stabilește direcțiile și obiectivele de dezvoltare ale bisericii;

c)       analizează periodic activitatea fiecărui departament al bisericii împreună cu conducerea acestuia și ia măsurile care se impun pentru buna funcționare a lui;

d)      urmărește respectarea bunei rânduieli în biserică;

e)      împreună cu pastorul hotărăsc și aplică măsurile de disciplinare a membrilor, în caz de abateri;

f)       îngrijește de săraci, văduve și orfani;

g)      întocmește bugetul bisericii și îl supune spre aprobare Adunării generale;

h)      rezolvă orice sarcini încredințate de Adunarea generală.

Art. 37– Pentru a fi ales ca membru în comitetul bisericii, cel propus trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

                        a)      să fie un bărbat cu caracter ales și o înaltă ținută morală și spirituală;

                        b)      să aibă o mărturie demnă în ce privește familia lor;

                         c)      să trăiască în armonie cu toți membrii bisericii și să respecte autoritatea slujitorilor bisericii;

                        d)      să aibă competența și disponibilitatea de a îndeplini sarcinile care îi vor fi încredințate în cadrul funcției  pe care o va avea în comitet;

                        e)      să aibă o atitudine pozitivă față de misiunea bisericii către comunitate, atât în ce privește propovăduirea Cuvântului cât și aspectul social al Evangheliei;

                         f)      să fi fost membru al Bisericii Bethel RCOG cel puțin 1 an;

                        g)      să își fi îndeplinit cu responsabilitate obligațiile de membru, atât în ce privește frecventarea bisericii cât și susținerea financiară a lucrării acesteia;

                        h)      să fie botezat cu Duhul Sfânt

                          i)      să nu fi fost sancționat disciplinar pe linie bisericească pentru abateri grave.

Condițiile de mai sus vor fi proiectate pe ecran pe toată durata efectuării propunerilor în scris.

Art. 38Procedura de alegere a fiecărei poziții din comitet constă în două faze, faza de propuneri și faza de vot și se desfășoară după cum urmează:

a)      Partea organizatorică a alegerilor constă în desemnarea unei comisii formată din 6 persoane, după cum urmează: secretarul bisericii, trei ușieri și două persoane alese prin vot deschis.

b)      Faza de propuneri se desfășoară după cum urmează:

1)      Se fac propuneri pentru ocuparea primei poziții eligibile în comitet, pe un formular  ștampilat. Fiecare membru prezent va propune pentru această poziție un singur candidat dintre membrii bisericii cu drepturi depline.

2)      După centralizarea tuturor propunerilor, vor fi anunțați ocupanții primelor două locuri, în ordine alfabetică.

3)      Membrilor selectați li se va cere acceptul pentru prezența pe buletinul de vot.

4)      În cazul în care unul dintre cei doi membri selectați întrunește 50% + 1 din numărul total de propuneri, el este ales automat în Comitet pe poziția respectivă și, ca atare, nu va mai intra la faza de vot.

5)      În cazul în care o persoană selectată refuză prezența pe buletinul de vot, se va lua în considerare următoarea persoană, în ordinea numărului de propuneri pentru această poziție, căreia i se va cere deasemenea acceptul. După două refuzuri, poziția respectivă intră la vot uninominal.

c)       Faza de vot pentru prima poziție are loc imediat după anunțarea rezultatelor de la faza de propuneri și se desfășoară după cum urmează:

1)      Se distribuie buletinul de vot pe care sunt trecute numele celor doi frați selectați pentru această poziție, cu excepția situației prevăzută la aliniatul b-5) de mai sus.

2)      Se consideră vot valabil exprimat marcarea unui singur nume din cele două posibile.

3)      Persoana care a întrunit 50% +1 din numărul total de voturi valabil exprimate este aleasă în Comitetul bisericii.

Succesiunea celor două faze – faza de propuneri respectiv faza de vot – se va repeta identic pentru fiecare poziție eligibilă.

Art. 39 – Comitetul bisericii este ales pentru o perioadă de 4 ani.

Art. 40 - Alegerea Comitetului înainte de termenul stabilit în prezentul regulament se poate face în următoarele situaţii excepţionale:

a)      Când un număr majoritar al membrilor din comitet a demisionat sau a părăsit comitetul din alte motive.

b)      Când unitatea şi armonia în cadrul Comitetului s-au deteriorat în aşa măsură, încât nu mai asigură garanţia împlinirii nevoilor spirituale ale bisericii.

c)       Când Comitetul bisericii şi-a pierdut credibilitatea, fie din cauza incapacităţii de a-şi îndeplini în mod eficient atribuţiile, fie din cauza degradării integrităţii sale spirituale, în faţa bisericii.

d)      Când conlucrarea dintre pastorul bisericii şi Comitet a devenit cu neputinţă de restabilit şi se constată că atitudinea membrilor Comitetului este greşită şi păgubitoare pentru viaţa spirituală a bisericii.

În aceste condiţii, la sesizarea scrisă şi motivată a pastorului coordonator şi după analizarea situaţiei, Adunarea Generală a bisericii poate decide organizarea de alegeri înainte de termenul statutar, care vor fi conduse de un delegat al Romanian Territory Office.

 

Art. 41 – În cazul în care Comitetul se descompletează , se organizează alegeri parțiale pentru poziția rămasă vacantă, conform procedurii de la art. 38. Persoana aleasă continuă restul mandatului deținut de predecesorul său.

 

 1. D.      Colegiul Pastoral al Bisericii

Art. 42 – Colegiul Pastoral este format din pastorul coordonator și un număr par de frați dintre pastorii și prezbiterii bisericii.

Art. 43 – Colegiul Pastoral are atribuții strict spirituale și pastorale, după cum urmează:

a)      Oferă asistență spirituală membrilor bisericii care au nevoie de ajutor spiritual;

b)      Oferă consiliere membrilor și familiilor din biserică;

c)       Intervine în soluționarea unor probleme conflictuale în familii sau între membrii bisericii;

d)      Supraveghează și analizează învățătura transmisă la toate nivelurile slujirii, cu precădere în activitatea de educație creștină;

e)      Analizează viața și activitatea persoanelor care slujesc public, pe baza învățăturii Sfintei Scripturi și recunosc sau nu lucrarea acestora.

În îndeplinirea atribuțiilor de mai sus, toți pastorii și prezbiterii sunt legați de taina mărturisirii.

 

Secțiunea V – Slujitorii ordinați ai bisericii

 1. A.      Pastorii bisericii

Art. 44 – Când situația se impune, Adunarea generală poate decide cooptarea ca pastor(i) asistent(i) dintre membrii Colegiului Pastoral, în ordinea numărului de voturi la ultima alegere sau reconfirmare. Pastorul(ii) asistent(i) îl ajută pe pastorul coordonator la îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, preluând o parte din responsabilitățile delegate de acesta.

 1. B.      Prezbiterii bisericii

Art. 45 – Prezbiterii sunt slujitori ordinați care împreună cu pastorul coordonator și cu ceilalți pastori pot fi aleși în Colegiul Pastoral al bisericii, cu atribuții strict spirituale.

Art. 46 – Atribuțiile și obligațiile prezbiterilor sunt:

a)      Îi învață pe credincioși Cuvântul lui Dumnezeu;

b)      Îi sfătuiesc pe membrii bisericii în momente sau situații deosebite;

c)       Oficiază toate actele de cult în biserică, sub îndrumarea pastorului coordonator, în limitele delegării primite.

d)      Se subordonează pastorului bisericii în fața căruia răspund pentru slujirea lor.

 

 1. C.      Diaconii bisericii

Art. 47 – Diaconii sunt slujitori ordinați care au următoarele atribuții și obligații:

a)      Ajută pe pastor în activitățile administrative;

b)      Se ocupă de problema ajutorărilor în biserică;

c)       oficiază anumite acte de cult în biserică, sub îndrumarea pastorului coordonator sau a prezbiterilor și în limitele delegării primite. Diaconii pot oficia Cina Domnului, binecuvântări de copii și înmormântări. Ei nu pot oficia căsătorii, ungeri cu untdelemn și ordinări.

d)      Se subordonează pastorului bisericii și membrilor Colegiului Pastoral, în fața cărora răspund pentru slujirea lor.

 

 1. D.      Alegerea și recunoașterea slujitorilor ordinați

Art. 48 – Pastorul coordonator împreună cu Colegiul Pastoral au sarcina de a identifica chemarea specifică a fiecărui slujitor din partea lui Dumnezeu și de a demara procesul de recunoaștere de către biserică a chemării acestor slujitori.

Art. 49 – Alegerea slujitorilor ordinați, indiferent de nivelul slujirii, se face de către Adunarea Generală a bisericii la propunerea pastorului coordonator, prin votul a cel puțin 2/3 din numărul voturilor valabil exprimate. (Abținerile nu se iau în considerare). Pentru eliminarea subiectivismului și garantarea unui grad înalt de obiectivitate, alegerea slujitorilor se va face prin vot secret.

Art. 50 – La fiecare 4 ani, Adunarea Generală reconfirmă pastorul coordonator prin vot secret, cu cel puțin 50% +1 din numărul total de voturi valabil exprimate.

Art. 51 – Membrii Colegiului Pastoral sunt aleși, respectiv reconfirmați, din 4 în 4 ani, la mijlocului mandatului comitetului bisericii, în aceleași condiții ca pastorul coordonator.  

Art. 52 – În  eventualitatea vacantării, la confirmare sau înainte de termen, a poziției de pastor coordonator, interimatul poziției pastorale se asigură după cum urmează:

a)      membrul din Colegiul Pastoral cu cele mai multe voturi la ultima votare va ocupa poziția de conducător interimar al bisericii;

b)      membrul din Colegiul Pastoral plasat pe locul doi în ordinea numărului de voturi la ultima votare va asigura conducerea operativă a Comitetului;

c)       Interimatul nu poate dura mai mult de doi ani.

Art. 53 – Votul pentru pastor este întotdeauna uninominal, ceea ce înseamnă că nu se votează niciodată între doi pastori.

 1. E.       Ordinarea și investirea în lucrare a slujitorilor

Art. 54 – Slujitorii ordinați ai bisericii sunt pastorii, prezbiterii și diaconii (în Engl., ordained bishops, ordained ministers and exhorters).

Art. 55 – Condițiile pentru ordinarea slujitorilor sunt următoarele:

a)      să fie botezați cu Duhul Sfânt și plini de Duhul Sfânt;

b)      să aibă o vechime de un an în Biserica Bethel RCOG;

c)       să fie căsătoriți și să aibă o bună mărturie în familie;

d)      să nu fi fost sancționați disciplinar pe linie bisericească, pentru abateri grave;

e)      să nu aibă antecedente incompatibile cu calitatea de slujitor ordinat;

f)       să îndeplinească criteriile prevăzute de Scriptură în epistolele 1 Tim. 3:1-13 și Tit 1: 6-9:

                                             i.            în viața lui personală trebuie să fie: cumpătat, înțelept, blând, să nu fie bețiv, să nu fie bătăuș, să nu fie gâlcevitor, să nu fie încăpățânat, liber de dragostea de bani, drept, iubitor de bine, înfrânat;

                                           ii.            în viața familiei sale trebuie să fie: bărbatul unei singure neveste, un bun conducător al propriei sale case;

                                          iii.            în viața lui spirituală trebuie să fie sfânt, să se țină de Cuvântul adevărat, să nu fie nou-convertit;

                                         iv.            în relațiile sale interpersonale trebuie să aibă o bună reputație în afara bisericii, să fie vrednic de cinste;

                                           v.            în slujirea lui trebuie să fie ospitalier, capabil să învețe pe alții.

Art. 56 – Comisia de ordinare a slujitorilor va fi formată din cel puțin 3 păstori în cazul ordinării pastorilor și a prezbiterilor și din cel puțin un pastor și doi prezbiteri în cazul ordinării diaconilor.

Art. 57 – Ordinarea slujitorilor se face treptat, fără a se sări un nivel de ordinare, cu o perioadă de minim doi ani între ele. Întrucât Biserica Bethel RCOG face parte din organizația Church of God, fiecare slujitor ales de Adunarea generală pentru ordinare va solicita prin completarea unei cereri tipizate (Ministerial Application) recunoașterea lui de către organizație. Slujitorilor care au fost ordinați în alte biserici neafiliate organizației Church of God și care devin membri ai Bisericii Bethel RCOG, li se recomandă să solicite și ei recunoașterea de către această organizație.

Art. 58 – Pastorul seniorul al bisericii este investit  în slujbă în colaborare cu forul superior de conducere, în cazul de față Church of God – Romanian Territory Office, iar ceilalți slujitori ordinați printr-o rugăciune publică, într-un serviciu de duminică, făcută de membrii Colegiului Pastoral.

 

 1. F.       Sancționarea slujitorilor ordinați

Art. 59 – În cazul unor abateri de la morala creștină sau de la doctrina biblică asumată de Biserica Bethel RCOG, slujitorii ordinați pot fi sancționați cu suspendare temporară sau cu revocarea din slujbă, după cum urmează:

a)      Suspendarea din slujbă poate avea loc pentru următoarele motive:

                                 i.            Încălcarea condițiilor biblice care au stat la baza ordinării;

                               ii.            Abateri de la prevederile prezentului regulament;

                              iii.            Abateri grave sau repetate de la conduita spirituală personală;

                             iv.            Abateri grave de la doctrina biblică însușită de biserica locală;

                               v.            Nerespectarea sistematică a atribuțiilor de slujire.

b)      Revocarea din slujbă are loc pentru următoarele motive:

                                 i.            Abateri grave de la morala creștină care impun revocarea imediată;

                               ii.            Persistarea în abaterile care au dus la suspendare.

Art. 60 – Suspendarea, revocarea din slujire precum și contestarea acestor sancțiuni urmează procedurile prevăzute în ultima ediție a documentului Minutes of the Church of God General Assembly.

 

 

 

Secțiunea VI – Slujitorii neordinați ai bisericii

 1. A.      Principii biblice legate de slujirea credincioșilor neordinați

Art. 61 – Conform învățăturii Scripturii, fiecare credincios este un slujitor, după chemarea pe care i-a făcut-o Dumnezeu fiecăruia (Rom. 12:6-8; 1 Cor. 12:28; Efes. 4:11).

Art. 62 – Slujirile menționate în Scriptură care nu necesită ordinarea sunt următoarele:

a)      Proroci – slujitori recunoscuţi, care comunică mesaje din partea lui Dumnezeu, prin manifestarea slujbei profetice (Efes. 4:11; F.Ap. 13:1; 15:32; 1 Cor. 12:28; 14:37, etc.).

b)      Evangheliști – slujitori recunoscuţi şi trimişi de biserică pentru a propovădui Evanghelia (Efes. 4:11; 2Tim. 4:5).

c)       Învățători – slujitori recunoscuţi, care se ocupă de educaţia biblică a credincioşilor (Efes. 4:11; F.Ap. 13:1)

d)      Misionari – slujitori recunoscuţi, trimişi de biserică în ţară sau în străinătate pentru a înfiinţa şi consolida biserici noi (F.Ap. 13:2-3).

 

 

 1. B.      Recunoașterea chemării de către biserică

Art. 63Recunoașterea prorocilor se va face de către pastor, împreună cu Colegiul Pastoral, în urma unei analize atente a vieții și a activității prorocilor, criteriile de evaluare fiind cele stabilite de Sfintele Scripturi: o învățătură sănătoasă (Deut. 13:1-3), o viață morală (Ier. 23:14; Mt. 7:16, 20), necăutarea unor foloase materiale de pe urma prorociei (Mica 3:5, 2Pet. 2:3), împlinirea prorociilor (Ier. 14:14-16; Ezech. 13:7-9;), supunerea față de conducerea bisericii (2Pet. 2:10; Iuda 1:8).

Art. 64Recunoașterea evangheliștilor (predicatorilor) și a învățătorilor se face de către pastor, împreună cu Colegiul Pastoral, în urma unei analize atente a vieții de credință a celor în cauză și în urma identificării chemării pe care aceștia o au de la Dumnezeu de a predica Evanghelia sau de a-i învăța pe alții. Odată edificați asupra darului pe care îl are cineva și asupra calităților morale și spirituale necesare, pastorii și prezbiterii bisericii vor încuraja pe acești membri la slujire și vor crea cadrul necesar pentru o consolidare a slujirii lor (cf. 1Tim 4:14; 2Tim 1:6).

Art. 65Recunoașterea misionarilor se face de către pastor împreună cu Colegiul Pastoral. Criteriile de evaluare ale candidaților la misiune sunt: însușirea principiilor morale prescrise în Sfânta Scriptură, o teologie biblică corectă și compatibilă cu mărturisirea de credință a Bisericii Bethel RCOG, pasiune pentru mântuirea semenilor și pentru ameliorarea suferințelor acestora.

Art. 66 – Recunoașterea categoriilor de slujitori neordinați prezentate mai sus poate fi tacită sau publică. Atunci când pastorul și Colegiul pastoral consideră că este cazul, recunoașterea unui slujitor neordinat poate lua forma unei ceremonii publice.

 

Secțiunea VII – Personalul angajat al bisericii

Art. 67 – Biserica Bethel poate angaja slujitori ordinați, personal administrativ și de specialitate, în funcție de nevoi și de potențialul economic de care dispune. Angajarea este condiționată de existența unui cazier judiciar (background check) curat. Forma și condițiile de angajare, durata acesteia și bugetul alocat pentru fiecare poziție sunt aspecte asupra cărora decide Adunarea Generală. În cazul în care un membru al bisericii este angajat full-time și acesta nu dispune de asigurare medicală dintr-o altă sursă, biserica își asumă responsabilitatea de a aloca o sumă rezonabilă pentru acest scop.

 

Secțiunea VIII – Aprobarea și amendarea prezentului regulament

Art. 68 – Prezentul regulament se aprobă de către adunarea generală a bisericii locale, în cadrul unei întâlniri extraordinare, convocată special în acest scop și anunțată cu cel puțin două săptămâni înainte. Procedura de aprobare include explicarea și votarea fiecărui articol în parte.

Art. 69 – La inițiativa Comitetului bisericii, prevederile prezentului regulament pot fi modificate într-o adunare generală extraordinară, convocată în acest scop și anunțată cu cel puțin două luni înainte de data acesteia. Orice membru al bisericii are dreptul de a depune moțiuni de amendare a regulamentului, dar nu mai mult de două pentru aceeași întâlnire a adunării generale. Fiecare moțiune vizează modificarea sau introducerea unui singur articol din/în regulament și trebuie să exprime clar conținutul modificărilor solicitate. Orice moțiune trebuie depusă în scris la secretarul bisericii cu cel puțin două săptămâni înainte de data la care este convocată adunarea generală. În timpul adunării generale, moțiunea este luată în considerare numai dacă este secondată de un alt membru al bisericii prezent la întâlnirea respectivă. Membrul care face propunerea de amendare a unui articol trebuie să își motiveze propunerea. Aprobarea sau respingerea unei moțiuni de amendare a regulamentului se face cu vot deschis, prin ridicare de mâini.

 

* * *

 

Acest Regulament de ordine interioară a fost aprobat de către Adunarea Generală a Bisericii Bethel Romanian Church of God din Gallatin, TN, prin votul membrilor săi din data de 14 Decembrie, 2014.

 

CONDUCEREA BISERICII BETHEL RCOG – GALLATIN, TN 

Bethel Romanian Church of God 585 Harris Lane, Gallatin, TN 37066 Office: (615) 562-2894 Pastor: (615) 681-6532 info@betheltn.com